Wyłączenie odpowiedzialności

Warunki w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności mają zastosowanie do strony internetowej Akademii Daytradingu: www.akademiadaytradingu.pl, zwanej dalej Witryną. Operatorem witryny jest Astrum Sp. z o.o. zwana dalej Spółką. Korzystając z niniejszych treści akceptujesz i zgadzasz się na warunki prawne wynikające z niniejszego dokumentu.

Wykorzystanie treści witryny

Nieautoryzowane lub niewłaściwe korzystanie z witryny lub jej zawartości może naruszać prawa własności intelektualnej w najszerszym tego słowa znaczeniu. Witryna umożliwia również przesyłanie własnych danych przy czym użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie informacje i/lub dane przesyłane za pośrednictwem witryny, ich legalność i poprawność w świetle przepisów prawa.

Choć Astrum Sp. z o.o. prowadząc witrynę działa z zachowaniem należytej staranności w celu zapewnienia dokładności informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści na niej zawarte. Wszelkie decyzje, które Użytkownik może podjąć w oparciu o zawarte tutaj informacje, są na jego wyłączną odpowiedzialnością. Wszelkie konsekwencje wynikające z tak podjętych decyzji również stanowią wyłączną odpowiedzialność użytkownika i w żaden sposób nie mogą obciążać Spółki.

Spółka zastrzega sobie prawo by, z jakiegokolwiek powodu, zablokować lub ograniczyć dostęp do niniejszej strony internetowej i/lub niektórych usług oferowanych na tejże stronie.

Pomimo tego, iż Spolka podejmuje wszelkie stosowne działania, aby zachować niniejszą stronę internetową wolną od wirusów, gwarancja w tym zakresie nie może zostać udzielona. Spółka nie gwarantuje również, że witryna będzie działać bez błędów czy przerw.

Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej

W żadnym przypadku, ani Astrum Sp. z o.o., ani żaden z jej dyrektorów i/lub pracowników nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i/lub pośrednie szkody w postaci wartości niematerialnej lub materialnej i/lub straty, w tym utratę zysków lub przychodów oraz stratę umów lub zamówień, wynikające z, lub związane w jakikolwiek sposób, ale nie ograniczające się do:

  1. Wad, wirusów lub innych nieprawidłowości dotyczących urządzeń oraz innego oprogramowania wykorzystanego w związku z dostępem do sieci i korzystaniem z niniejszej strony internetowej;
  2. Informacji zamieszczonych na lub za pośrednictwem niniejszej strony internetowej;
  3. Przechwycenia, modyfikacji lub niewłaściwego wykorzystania informacji przekazanych Spółce lub Użytkownikowi;
  4. Działania lub niedostępności niniejszej strony internetowej;
  5. Nadużywania niniejszej strony internetowej;
  6. Utraty danych;
  7. Pobierania lub wykorzystania informacji, rysunków, zdjęć lub oprogramowania udostępnianego za pośrednictwem niniejszej strony internetowej; lub roszczeń osób trzecich w związku z korzystaniem z niniejszej strony. Jak również, Spółka nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek uszkodzenia lub wtórnej straty wynikającej z korzystania z dokumentów lub zdjęć, które są udostępniane na niniejszej stronie.

Wyłączenie odpowiedzialności ma zastosowanie także w przypadku gdy Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Prawa własności intelektualnej

Astrum Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa (w tym prawa autorskie, do nazw domen, prawa marki Akademia Daytradingu, patenty oraz inne prawa własności intelektualnej) w odniesieniu do wszystkich informacji oferowanych na lub poprzez niniejszą stronę, w tym oprogramowanie, materiały audio, wideo, tekst, logo i zdjęcia. Nie zezwala się na kopiowanie, pobieranie, ujawnianie, publikowanie lub rozpowszechniane w jakikolwiek inny sposób, ani powielania części niniejszej strony internetowej bez uprzedniej zgody Spółki. Kopiowanie, powielanie lub manipulowanie informacjami i/lub projektami jest zabronione.

Informacje uzyskane od stron trzecich

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do innych stron, które nie są zarządzane przez Spółkę. Niniejsze linki zawarte są wyłącznie dla wygody Użytkownika, a ich obecność nie oznacza, że informacje, produkty i/lub usługi świadczone na tychże stronach są zalecane przez Spółkę. Użycie takich linków odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność Użytkownika. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do treści, zastosowania lub dostępności takich stron.

Zmiany

Spółka może zmienić warunki niniejszego wyłączenia odpowiedzialności w dowolnym momencie. Zmiany te mają zastosowanie, gdy tylko zostaną opublikowane na niniejszej stronie.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany lub zamknięcia niniejszej strony internetowej według własnego uznania oraz w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmian lub zamknięcia niniejszej strony.

Pytania i reklamacje dotyczące strony internetowej należy kierować za pomocą formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

I hate weekends because there

is no stock market.

RENE RIVKIN